Informacione të karakterit publik

INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK


Në pajtim me Ligjin për qasje deri te informacionet me karakter publik, Ndërmarrja publike “Parkingu i qytetit” – Shkup, në ueb faqen e saj, shpall listën e informacioneve të kësaj kategorie, si dhe personin përgjegjës i cili është i detyruar që të veproj në lidhje me kërkesat Tuaja. Gjithashtu, këtu mund të gjeni edhe Kërkesën për qasje deri te informacionet me karakter publik.

 

Personi kontaktues për qasje deri te informacionet me karakter publik: Andrijana Trenkoska

е- posta:   a.trenkoska@gradskiparking.com.mk

 telefoni: 02/30 91 072 

 

Vendimi për përcaktim të listës së informacioneve me karakter publik

Kërkesa për qasje deri te informacionet me karakter publik