Lloji i kartelave elektronike jo kontaktuese

Kartela të përcaktuara për një parkim 

– Kartelat e përcaktuara për një parkim u mundësojnë shfrytëzuesve që ti shfrytëzojnë shërbimet e parkimit që i ofron NP PQ vetëm në një sipërfaqe të parkingut. Shfrytëzuesit e interesuar mund të sigurojnë kartelën e tillë, nëse i plotësojnë kushtet për kategori të caktuar, përkatësisht:

o Banues

o I punësuar 

o Person fizik

o Person juridik

 

Kartela Universale (kartelë elektronike jo kontaktuese)

– Kartela mundëson hyrje në të gjitha parkingjet e mbyllura me të cilat ekonomizon NP “Parkingu i Qytetit” – Shkup. Kjo kartelë jepet në nivel mujor dhe vjetor. Çmimi në nivel mujor është 6.000,00 denarë, kurse çmimi në nivel vjetor është 60.000,00 denarë.