ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЈАВНИ ПАРКИРАЛИШТА ГРАДСКИ ПАРКИНГ – СКОПЈЕ објави ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ПРОЈАВУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЛИЦА ЗА ПОЗИЦИЈАТА ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ И ВОЗАЧ НА ТУРИСТИЧКО ВОЗИЛО


ЈП ГРАДСКИ ПАРКИНГ – СКОПЈЕ има потреба од ангажирање на заинтересирани кандидати за позиција:

1. Туристички водич и возач на туристичко возило (10 извршители)

Потребни услови кои заитересираните кандидати треба да ги исполнуваат се:

- Висока стручна спрема (VII/I) или најмалку 180 ЕКТС

- Диплома (Сертификат) за туристички водич

- Активно познавање на англиски јазик

- Возачка дозвола Б категорија 

Кон пријавата кандидатите треба да достават:

- Доказ за завршено високо образование (диплома) во фотокопија

- Диплома (Сертификат) за туристички водич во фотокопија

- Потврда за активно познавање на англиски јазик

- Копија од возачка дозвола 

- Уверение за државјанство

- Кратка биографија


Потребните документи може да се достават на адреса: 

- ЈП Градски паркинг – Скопје ул. Македонија бр.11а, Скопје, П.фах 739(со назнака за оглас)  или

- Електронски на: infogradski@gradskiparking.com.mk