ÇMIMORE E SHËRBIMEVE TË PARKINGJEVE PUBLIKE DHE TË SIPËRFAQEVE PUBLIKE TË PËRCAKTUARA PËR PARKIM

 

 


denarë / orë

Zona A

45 den.

Zona B

35 den.

Zona C

25 den.

Zona D

25 den.

Parapagesa mujore për subjektet fizike dhe juridike 4000 den. 3000 den. 2000 den. 1000 den.
Parapagesa vjetore për subjektet fizike dhe juridike
40000 den. 30000 den. 20000 den. 10000 den.
Parapagesa mujore për vend të rezervuar të parkimit 12000 den. 8000 den. 6000 den. 4000 den.
Parapagesa mujore për shfrytëzimin e të gjitha sipërfaqeve publike / parkingjeve publike të përcaktuara për parkim në një zonë 4500 den. 3500 den. 2500 den. 1500 den.
Parapagesa mujore për shfrytëzimin e të gjitha sipërfaqeve publike / parkingjeve publike të përcaktuara për parkim në të gjitha zonat 60000 den.
Parapagesa vjetore për shfrytëzimin e të gjitha parkingjeve publike dhe sipërfaqeve publike të përcaktuara për parkim
80000 den.
Parapagesa mujore për punonjësit e subjekteve juridike të cilët me selinë e tyre gravitojnë afër sipërfaqes publike të përcaktuar për parkim
800 den.
Parapagesa mujore për banues të cilët me venbanimin e tyre gravitojnë afër parkingut publik / sipërfaqes publike të përcaktuar për parkim (automjeti i parë / i dytë / i tretë) 0/300 den. Për zonat А, В, С, për automjetin e parë / të dytë
për banorët e zonës D shërbimi nuk paguhet
Bileta sulementare për shërbimin e parregulluar të parkimit 990 den.
Bileta suplementare për parkim në vendet e përcaktuara për personat me nevoja të posaçme 3000 den.
 

 

Në parkingjet publike në të cilat shfrytëzohet sistemi manual (trami manual) i punës, çmimet e shërbimeve me TVSH të përfshirë janë :
   
Parkingu Kombinati i duhanit
Denarë / orë 40 den.
Parapagesa mujore për punonjësit te subjektet juridike 500 den.
Parapagesa mujore për vend të rezervuar të parkimit 1000 den.

 

ME RËNDËSI!

  Bileta suplementare jepet nëse shfrytëzuesi i shërbimeve nuk e ka rregulluar parkimin, ka tejkaluar kohën e lejuar për parkim, nuk ka theksuar biletën, ka vendosur biletë të parregullt, nuk është shfrytëzues i biletës së theksuar, nuk ka realizuar pagesën në afatin e paraparë ose nëse gjatë parkimit nuk ka respektuar sinjalizimin horizontal dhe vertikal, përkatësisht nëse personi i pa invalidizuar është parkuar në vndin e rezervuar për personat me nevoja të posaçme.

Gjatë dhënies së kartelës elektronike, shfrytëzuesi është i obliguar që të realizoj pagesën e njëfishtë prej 180.00 denarëve për përpilimin e saj.

Për bar kodin e humbur, paguhen në mënyrë plotësuese 500,00 denarë.