Мапа

                          ЦЕНОВНИК НА УСЛУГИ

 

Зона  

 Зона 

 Зона 

 Зона  

 Зона 

 

    

  B   

     

   

   A0 

 ден/час

   45         35        25        25      100  
Катни гаражи                                  30 ден/час
______________________________________________________