Тримесечен извештај со показатели за финансиското работењето на ЈП Градски паркинг- Скопје за период 1.1.2024-31.3.2024

Годишна сметка на ЈП Градски паркинг- Скопје за 2023 година

Тримесечен извештај со финансиски показатели за финансиско работење за период 01.10-31.12.2023 година

Тримесечен извештај со финансиски показатели за финансиско работење за период 01.07-30.09.2023 година

Шестмесечен извештај од работењето на ЈП Градски паркинг- Скопје за период 01.01.2023- 30.06.2023

Годишен извештај од работењето на ЈП Градски паркинг- Скопје за 2022 година

Тримесечен извештај од работењето на ЈП Градски паркинг-Скопје 01.01-31.03.2023 година

Годишна сметка на ЈП Градски паркинг- Скопје за 2022 година

Тримесечен извештај со финансиски показатели за финансиско работење за период 1.10.2022- 31.12.2022

Тримесечен извештај со финансиски показатели за финансиско работење за период 01.07.2022-30.09.2022

Шестмесечен извештај од работењето на ЈП Градски паркинг- Скопје за период 01.01.2022- 30.06.2022

Годишен извештај од работењето на ЈП Градски паркинг- Скопје за 2021 година

Тримесечен извештај од работењето на ЈП Градски паркинг-Скопје 01.01-31.03.2022 година

Годишна сметка на ЈП Градски паркинг- Скопје за 2021 година

Деветмесечен извештај од работењето на ЈП Градски паркинг- Скопје за период 01.01.2021-30.09.2021

Шестмесечен извештај од работењето на ЈП Градски паркинг- Скопје за период 01.01.2021- 30.60.2021

Тримесечен извештај од работењето на ЈП Градски паркинг-Скопје 01.01-31.03.2021 година

Годишен извештај од работењето на ЈП Градски паркинг- Скопје за 2020 година

Годишна сметка на ЈП Градски паркинг- Скопје за 2020 година

Деветмесечен извештај од работењето на ЈП Градски паркинг- Скопје за период 01.01.2020-30.09.2020

Шестмесечен извештај од работењето на ЈП Градски паркинг- Скопје за период 01.01.2020- 30.60.2020

Тримесечен извештај од работењето на ЈП Градски паркинг- Скопје за период 01.01.1020-31.03.2020

Годишeн извештај од работењето на ЈП Градски паркинг- Скопје за 2019 година

Годишна сметка на ЈП Градски паркинг- Скопје за 2019 година

Деветмесечен извештај од работењето на ЈП Градски паркинг- Скопје за период 01.01.2019-30.09.2019

Шестмесечен извештај од работењето на ЈП Градски паркинг- Скопје за период 01.01.-30.06.2019

Тримесечен извештај од работењето на ЈП Градски паркинг- Скопје за период 01.01.2019-31.03.2019

Годишeн извештај од работењето на ЈП Градски паркинг- Скопје за 2018 година

Годишна сметка на ЈП Градски паркинг- Скопје за 2018 година

Деветмесечен извештај од работењето на ЈП Градски паркинг- Скопје за период 01.01.2018-30.09.2018

Шестмесечен извештај од работењето на ЈП Градски паркинг- Скопје за период 01.01.2018- 30.60.2018

Тримесечен извештај од работењето на ЈП Градски паркинг- Скопје за период 01.01.-31.03.2018

Годишeн извештај од работењето на ЈП Градски паркинг- Скопје за 2017 година

Годишен извештај од работењето на ЈП Градски паркинг- Скопје за 2016 година