ЈАВНИ ПОВРШИНИ ЗА ПАРКИРАЊЕ

 

Јавните паркиралишта се паркириралишта од затворен тип каде влезот и излезот на паркинг просторот се регулираат со влезно-излезен систем за наплата т.е рампи. Јавното претпријатие Градски паркинг- Скопје стопанисува со 12 јавни паркиралишта од овој тип, со вкупно 1782 паркинг места, од кои 22 се наменети за лица со посебни потреби. Паркиралиштата се организирани во 4(четири) зони според степенот на ограничување и локацијата на паркиралиштето, т.е оддалеченоста од централното градски подрачје и тоа:

1. Прв степен на ограничување 
2. Втор степен на ограничување 
3. Трет сепен на ограничување  
4. Четврт степен на оганичување 

*За детален опис на секое паркиралиште кликнете тука.

** Напомена! Јавното претпријатие Градски паркинг- Скопје не сноси одговорност за направени штети врз возилата на корисниците од страна на други лици. Со таа цел Јавното претпријатие Градски паркинг- Скопје им напоменува на своите корисници да не оставаат вредни предмети на видливо место во нивните автомобили.