ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Согласно Законот за пристап до информации од јавен карактер, Јавното претпријатие Градски паркинг - Скопје, на својата интернет страна објавува листа на информации од оваа категорија како и одговорно лице кое постапува по Вашите барања.

Исто така, тука можете да го добиете и Барањето за пристап до информациите од јавен карактер.

Лице за контакт за пристап до информации од јавен карактер: Андријана Тренкоска- Митренцева

е-маил: infogradski@gradskiparking.com.mk

Телефон: 02 30 91 072

 

Лице овластено за постапување по пријави од укажувачи: Елизабета Атанасова

е-маил: infogradski@gradskiparking.com.mk

Телефон: 02 30 91 072, лок. 140