Тип на безконтактни чип картички

Картички наменети за едно паркиралиште  - Картичките наменети за едно паркиралиште им овозможуваат на корисниците да ги користат паркинг услугите на ЈПГП исклучиво само на едно паркиралиште. Заинтересираните корисници имаат можност да се стекнат со таква картичка доколку ги исполнуваат условите за одредениот категории односно:

Универзална (безконтактна чип) картичка  - Картичка која овозможува влез на сите јавни паркиралишта од затворен тип со кои стопанисува ЈП Градски Паркинг - Скопје. Се издава на месечно и годишно ниво. Цената на месечно ниво изнесува 6.000,00 денари и цената на годишно ниво изнесува 60.000,00 денари.