ЦЕНОВНИК НА УСЛУГИ НА ЈАВНИТЕ ПАРКИРАЛИШТА И ЈАВНИТЕ ПОВРШИНИ НАМЕНЕТИ ЗА ПАРКИРАЊЕ
Услуга Зона А / A0
Зона B Зона C
Зона D
денари/ час

40/ Прв час 75 ден, секој нареден 50 ден

Јавни паркиралишта- 40 ден

Зонско- 30 ден.

Јавни паркиралишта- 30 ден

зонско- 25 ден.

Јавни паркиралишта- 30 ден

зонско- 25 ден.

месечна претплата за физички и правни субјекти 4000 ден. 3000 ден. 2000 ден. 1000 ден.

годишна претплата за физички и правни субјекти во една подзона 

..............................................................................

годишна претплата за физички и правни субјекти во цела зона

40000 ден.

 

..................

45000 ден.

30000 ден.

 

..................

35000 ден.

20000 ден.

 

..................

22000 ден.

10000 ден.

 

..................

12000 ден.

месечна претплата за резервирано паркинг место 12000 ден. 8000 ден. 6000 ден. 4000 ден.
месечна претплата за користење на сите јавни површини/ јавни паркиралишта наменети за паркирање во една зона 4500 ден. 3500 ден. 2500 ден. 1500 ден.
годишна претплата за користење на сите јавни површини/ јавни паркиралишта наменети за паркирање во сите зони 60000 ден.
годишна претплата за користење на сите јавни паркиралишта и јавни површини наменети за паркирање
80000 ден.

месечна претплата за вработени кај правен субјект кој со своето седиште гравитира на јавната површина наменета за паркирање (паркиралишта со влезно-излезна рампа и зонско) 

-------------------------------------------------------------

месечна претплата за вработени кај правен субјект за јавни паркиралишта: Катни гаражи 

 

800 ден. 

-----------------

2000 ден. 

- месечна претплата за станар кој со своето живеалиште гравитира на јавната површина/јавното паркиралиште наменето за паркирање (прво/второ возило)

 

- месечна претплата за станар кој со своето живеалиште гравитира на јавната површина/јавното паркиралиште наменето за паркирање, а користи службено возило 24 часа

- 0/300 ден. за зони А, В, С, за прво/второ возило

- за станарите од зона D услугата не се наплаќа

- 300 ден. за службено возило за зони А, B, C и D

доплатен билет за нерегулирана паркинг услуга 990 ден. 990 ден.
доплатен билет за паркирање на место за лица со попреченост  3000 ден.
Гостинска карта Во зона А и В, 450 ден= 30 часа
Во зона С и D, 300 ден= 30 часа


ВАЖНО!

Доплатен билет се издава доколку корисникот на услугите не го регулирал паркирањето, го надминал дозволеното време за паркирање, не го истакнал билетот, поставил неисправен билет, не е корисник на истакнатиот билет, не извршил плаќање во предвидениот рок или пак доколку при паркирањето не ја почитува хоризонталната и вертикалната сигнализација односно доколку неинвалидизирано лице се паркира на место за лица со посебни потреби.

При издавање на електронска чип картичка корисникот е должен да изврши уплата од еднократен надомест од 180.00 денари за изработка на истата.

За изгубен бар код се наплаќаат дополнителни 500,00 денари