Мапа

                          ЦЕНОВНИК НА УСЛУГИ

 

Зона  

 Зона 

 Зона 

 Зона  

 Зона 

 

    

    

     C 

    D 

   A0 

 ден/час

    40           30             25          25          75     
Катни гаражи                                           30 ден/час
                   

                                                                      

____________________________________